Design pro životní prostředí

Skupina FUJIFILM vyvíjí výrobky s ohledem na životní prostředí na základě své iniciativy „design pro životní prostředí“.

Přečtěte si článek

Doba čtení: 4 minutes

V rámci svého širšího globálního Plánu udržitelných hodnot 2030 (SVP2030) společnost Fujifilm vyvíjí ekologicky šetrné výrobky na základě své iniciativy „design pro životní prostředí“. Tento plán zohledňuje celý životní cyklus výrobku, od nákupu, výroby, přepravy, používání až po konečnou likvidaci, aby bylo možné stanovit cíle z hlediska zmírnění změny klimatu (snížení spotřeby energie atd.). Již ve fázi návrhu se v rámci procesu vývoje zohledňuje pravidlo 3R (Reduce, Reuse & Recycle), které spočívá v úspoře zdrojů, snižování rizik chemických látek a biologické rozmanitosti.

Tento přístup se uplatňuje nejen u materiálů a samostatných zařízení, ale také u softwaru a řešení ve snaze snížit dopad na životní prostředí v celém společenství. Posuzování životního cyklu se provádí za účelem kvantitativního a objektivního posouzení dopadu výrobku na životní prostředí. Environmentální značka se používá také k aktivnímu šíření informací.

Certifikační program „Green Value Products“

Ve snaze „přispět k řešení environmentálních problémů ve společenství prostřednictvím našich výrobků a služeb“, jak je uvedeno v Plánu udržitelných hodnot pro fiskální rok 2030, společnost Fujifilm ve fiskálním roce 2018 zavedla certifikační program „Green Value Products“.  Tento program doplňuje stávající interní předpisy společnosti týkající se designu pro životní prostředí a jeho cílem je objasnit ekologické hodnoty každého výrobku a zahrnuje certifikaci výrobků, které vykazují vynikající ekologické vlastnosti.

Tento certifikační program stanovuje určité priority kritérií certifikace podle kategorie výrobku a jeho použití a vlastností každého výrobku během celého jeho životního cyklu. Společnost Fujifilm pak objasňuje ekologickou hodnotu každého výrobku tím, že v době jeho vývoje provádí hodnocení ekologicky šetrného designu na základě těchto kritérií certifikace. Na základě celkového počtu bodů v jednotlivých položkách hodnocení jsou pak vybrány určité výrobky k certifikaci. Tyto výrobky jsou přezkoumány a schváleny certifikační radou skupiny a nakonec jsou certifikovány jako „Green Value Product“.

Kritéria certifikace jsou stanovena pro celý životní cyklus každého výrobku s různou váhou pro každou položku hodnocení, a to komplexním posouzením ekologických vlastností, jako jsou „opatření pro změnu klimatu“, „úspora zdrojů a recyklace“, „minimalizace rizik chemických látek“ a „biologická rozmanitost“, a také zohledněním sociálních požadavků pro každou kategorii podniků/výrobků.

Tento certifikační program je realizován v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO14021 Vlastní environmentální tvrzení a získává stanoviska externích odborníků, aby byla zajištěna objektivita, spolehlivost a transparentnost programu.

Zařazení a kritéria certifikace

Fujifilm klasifikuje své výrobky do tří certifikačních stupňů (diamantový, zlatý a stříbrný) podle míry jejich přispění ke snížení dopadu na životní prostředí.

StupeňKritéria certifikace
DiamantovýVýrobky a služby, které využívají inovativní technologie charakteristické pro svá odvětví a významně tak přispívají ke snížení dopadu na životní prostředí.
ZlatýVýrobky a služby, které snižují dopad na životní prostředí na nejvyšší úrovni v daných odvětvích.
StříbrnýVýrobky a služby, které snižují dopad na životní prostředí na vyšší úrovni, než je standard v daných odvětvích.

Příklady výrobků

V oblasti grafického průmyslu společnosti Fujifilm byly certifikovány následující výrobky z hlediska ochrany životního prostředí:

Model Jet Press 750S High Speed:  ZLATÝ

Vliv na snížení dopadu na životní prostředí:

  • Eliminuje mnoho spotřebního materiálu spojeného s konvenčním ofsetovým tiskem
  • Výrazně snižuje množství vyhozeného papíru
  • Menší rozměry ve srovnání s předchozími modely
  • Účinný mechanismus sušení zkracuje dobu sušení, což přispívá k výraznému zvýšení rychlosti a úspoře energie
  • Vynikající recyklovatelnost papíru (schopnost odbarvování)

Celkově dochází k výraznému snížení spotřeby zdrojů, spotřeby vody a množství odpadu v porovnání se srovnatelnými ofsetovými tiskovými stroji a k vynikající recyklovatelnosti papíru.

Revoria Press PC1120:                      STŘÍBRNÝ

Jsou splněny požadavky hlavních environmentálních značek v oblasti spotřeby energie, nebezpečných látek, hladin slyšitelného zvuku při provozu a provedení umožňujícího recyklaci.

Revoria E1 Series:                             STŘÍBRNÝ

Jsou splněny požadavky hlavních environmentálních značek v oblasti spotřeby energie, nebezpečných látek, hladin slyšitelného zvuku při provozu a provedení umožňujícího recyklaci.